Četvrtak, 17 Veljača 2011 16:23

Ostvarivanje prava na zdrastveno osiguranje

Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08), osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, stječu  pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnom područnom uredu istoga  Zavoda:

Objavljeno u prava
Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:16

Socijalni program Grada Rijeke

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Objavljeno u socijalna prava
Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:14

Prava po posebnim propisima

1. Pravo na dopust i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

Regulirana su temeljem Zakona o radu i Pravilnika o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, radi njege djeteta. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je provesti postupak vještačenja.

 

Objavljeno u socijalna prava
Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:07

Prava u sustavu socijalne skrbi

 

1. Pomoć za uzdržavanje

Pomoć za uzdržavanje je najvažniji oblik novčane pomoći, koju može ostvariti samac ili obitelj koji uopće nemaju ili nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH.

Iznosi za:

a) samca 100% osnovice

b) obitelj za:

- odraslu osobu 80% osnovice,

- dijete do 7 godina 80% osnovice,

- dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice,

- dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice.

Prethodno utvrđeni iznosi se povećavaju ako je korisnik

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama, za 50% osnovice,

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelj, za 30%osnovice,

- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda, za 50% osnovice,

- dijete samohranog roditelja, za 25% osnovice.

 

2. Osobna invalidnina

Ovo pravo mogu ostvariti teže tjelesno ili mentalno oštećene osobe koje su potpuno nesposobne za samostalan život i rada, a oštećenje je nastupilo prije 18 godine njihovog života. Mjesečno iznosi 250% od osnovice, za osobu koja nema prihode.

Ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina se utvrđuje kao razlika između iznosa invalidnine i prosječnih prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenje zahtjeva. U prihod se ne uračunava pomoć za uzdržavanje.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prethodno obaviti vještačenje, pri nadležnom prvostupanjskom tijelu vještačenja, koje se nalazi pri centru za socijalnu skrb.

 

3. Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:

- kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,

- ako prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice.

Može se odobriti u punom ili smanjenom opsegu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe, u punom ili smanjenom opsegu. Visina iznosa u punom opsegu iznosi 100 % od osnovice, a u smanjenom iznosu 70% od osnovice.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prethodno obaviti vještačenje.

 

4. Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, zdravstvenih problema...) prema ocjeni centra za socijalnu skrb, djelomično ili u cjelosti ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe.

5. Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

Ovo pravo daju stručni radnici pojedincu i obitelji koje su zahvatile nedaće i teškoće ili druga krizna stanja. Osim usluga savjetovanja može se osigurati i pomoć u prevladavanju posebnih teškoća u slučaju bolesti, starosti, problema u odgoju djece..., i to kroz vođenje kućanstva, raspolaganje novcem, organiziranje učenja djeteta, pravna i druga pomoć.

 

6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Ova pomoć u cjelosti ili djelomično, pod propisanim uvjetima, podmiruje troškove podstanarstva i najma stana, te račune komunalnih organizacija. Budući da su ovi troškovi u većoj mjeri od drugih uvjetovani prilikama u pojedinoj lokalnoj sredini, predloženim rješenjem općine, gradovi i Grad Zagreb obvezne su osigurati sredstva za podmirenje ove pomoći.

7. Pomoć i njega u kući

Pomoć i njega u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pomoć i njega može obuhvatiti:

organiziranje prehrane,
obavljanje kućanskih poslova,
održavanje osobne higijene,
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Objavljeno u socijalna prava
Četvrtak, 17 Veljača 2011 03:04

Korisnici socijalne skrbi

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:

1. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko ili kaznenopravne zaštite,

Objavljeno u socijalna prava
Četvrtak, 17 Veljača 2011 02:46

Kako ostvariti socijalna prava

Socijalna prava ostvaruju se samo uz određene uvjete i prikupljenu potrebnu dokumentaciju. Stoga se o detaljima o svakom od oblika pomoći i uvjetima za njihovo ostvarenje može raspitati izravno od djelatnika Centra za socijalnu skrb, djelatnika Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb putem telefona (209-626) ili na šalteru Odjela (šalter br.5, Titov trg 3) ili od socijalnog radnika.

Objavljeno u socijalna prava

Online

Imamo 146 gostiju i nema članova online